PRIVACY
POLICY

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”

LEES ONS Privacybeleid (GDPR)

Privacybeleid (GDPR):

Baeyaert verzekeringen (verder “kantoor”) neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking is Baeyaert verzekeringen,
Jozef Wauterslaan 17 – 2845 Niel, 0897065304.
Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kan je met ons contact opnemen via verzekeringen@baeyaert.net. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij jou vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Cookies op deze website
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies zonder hierbij persoonlijke data te verzamelen of op te slaan.

Functionele cookies zorgen er voor dat u de cookie melding slechts 1 keer per 365 dagen te zien zal krijgen eens u de melding heeft gesloten. De Analytische cookies zorgen er voor dat wij het trafiek op onze website kunnen monitoren zonder uw IP adres op te slaan. Hiervoor maken we gebruik van IP anonimiseren (of IP maskeren).

IP anonimiseren (of IP maskeren) in Google Analytics.
Een technische uitleg over hoe IP-adressen worden geanonimiseerd in Analytics. In het kort. Als een klant van Analytics verzoekt om anonimisering van IP-adressen, maakt Analytics de adressen anoniem zodra dit technisch gezien mogelijk is. De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt het laatste octet van IPv4-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat ze naar Google Analytics zijn verstuurd. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen. Geografische dimensies worden later afgeleid van geanonimiseerde IP-adressen.

Voor meer informatie over IP anonimiseren kan u volgende website bezoeken; https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kan je ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door jou gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer je op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij jouw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over jou verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om jou te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die je ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals jouw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten jouw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende je woning (in het kader van een brandverzekering), jouw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Jouw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor je op ons een beroep doet, tenzij jij dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer je dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kan je het kantoor contacteren.


Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?
In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van jouw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om jou bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekerings-overeenkomsten die jii hebt gesloten. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen. Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij jouw persoonsgegevens enkel verwerken mits jouw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt jou gevraagd op het ogenblik dat je bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij jou vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie je uiteindelijk de overeenkomst sluit.Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen jouw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Jouw rechten
De regelgeving kent jouw diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.Jij kan je te allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wens je niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan je dit melden via info@loois.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die je bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.Je kan steeds de gegevens die wij over jou verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via verzekeringen@baeyaert.net, met een bewijs van jouw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan je ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.


VRAGEN? CONTACTEER ONS!

KANTOOR HINGENE
Cesar Van Kerckhovenstraat 2A
2880 Hingene (Bornem)

FSMA 0734.980.777

KANTOOR NIEL
Jozef Wauterslaan 17
2845 Niel

© Copyright 2022 Baeyaert Imbaver BV | Alle rechten voorbehouden aan Baeyaert Imbaver BV | Design & Hosting by Bolder | Privacybeleid |